„Stromy pohádek, pověstí i smutku Valašska a Kysúc“

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

http://www.sk-cz.eu/

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:  3 Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Kód projektu: ITMS2014+: 304000J915

Vedúci partner projektu: Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Vsetín

Hlavný cezhraničný partner: Letobiel

Termín realizácie projektu: 1/2021 – 12/2021

Maximálna výška NFP: 22 475,20 EUR

O projekte:

Na území Vsetínska a Kysúc sa nachádzajú prinajmenšom tri desiatky tzv. Pamätných stromov, ku ktorým sa viaže určitá povesť alebo tragická udalosť. Stromy sú chránené nielen pre svoju dlhovekosť, stav, výnimočnosť svojho druhu, ale obvykle aj pre historickú udalosť, ktorá sa k nim viaže. Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Vsetín sa o stromy stará už 40 rokov a tieto stromy dôverne poznajú a o mnohé sa aj sami starali. Prieskumom v teréne sa aj my budeme snažiť o nájdenie takýchto výnimočných stromov. Všetky stromy nafotíme, overíme udalosti a povesti a všetko spracujeme do česko-slovenskej publikácie.

Cieľ projektu:

Obyvatelia prihraničných oblastí o Pamätných stromoch veľakrát vedia, ale nemajú povedomie o dôvode ich vyhlásenia a historických dôvodoch spravidla vytvárajúcich cezhraničné náležitosti. Publikácia im poskytne informácie z väčšej oblasti a konkrétne údaje, ktoré ich budú lákať k návšteve týchto stromov na územiach oboch republík. Obyvatelia cezhraničného regiónu získajú významné informácie o ich svojej aj susednej zahraničnej oblasti. Dozvedia sa o okolnostiach historických prepojení medzi Čechmi a Slovákmi v zrkadle jednotlivých dejov spojených so stromami v ich okolí.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Na území Českej republiky na základe podkladov z pátrania v teréne, svojich záznamov a oficiálneho zoznamu Pamätných stromov fotograficky a faktograficky zdokumentujú jednotlivé stromy. Ak sa k stromu viaže historická udalosť, ktorá sa dá overiť v archívoch, budú spolupracovať s okresnými archívmi. Slovenský partner nájde na svojom území obdobné známe stromy. Spoločne sa vyberú najznámejšie stromy a materiály sa spracujú do obrazovej publikácie. Tu budú okrem fotografií stromov a popisov historických udalostí aj prípadne nájdené materiály z archívov či dobové fotografie. V slovenskej časti projektu je spoluautorom okrem občianskeho združenia Letobiel aj významný slovenský fotograf Jaroslav Velička, ktorý s českým partnerom spolupracuje už viac ako 40 rokov na rôznych publikáciách, výstavách aj ochranárskej práci.

Výsledky:

Výsledkom projektu bude jedinečná publikácia o chránených Pamätných stromoch, ktorá sa bude distribuovať na českom aj slovenskom území v počte 2000 ks.

Viac informácií: https://ov-csop-vsetin.webnode.cz/kopie-z-projekty/