Občianske združenie Letobiel (OZ), je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré niekoľko rokov  organizuje aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia a cestovného ruchu  s prioritným zameraním najmä na bytčiansky región.

OZ Letobiel vzniklo koncom novembra 2012 s cieľom realizovať a podporiť aktivity na regionálnej a nadregionálnej úrovni v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia, cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, ktoré budú prospievať k trvalému udržiavaniu všestranného rozvoja záujmového územia a k zvýšeniu jeho atraktivity. OZ Letobiel si zvolilo nasledovné ciele:

  • spolupráca so samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami, podnikateľmi, subjektami cestovného ruchu v prospech rozvoja kultúrnej turistiky a ekoturistiky

  • propagácia jedinečnosti územia, tvorba a realizácia marketingu

  • organizácia kultúrnych, športových a ekologicko – turistických programov, založených na využití prírodných hodnôt a na miestnych jedinečnostiach

  • príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia projektov, kde žiadateľom bude samotné združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov

  • ochrana životného prostredia, revitalizácia a údržba zelene

  • ochrana miestneho ekosystému, biotopu vtáčieho spoločenstva a rýb

  • starostlivosť o čistotu a poriadok na území svojej pôsobnosti