logá Interreg

„Aby parnássiů nebylo jako šafránu“

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

http://www.sk-cz.eu/

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:   2 Kvalitné životné prostredie

Špecifický cieľ : 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód projektu: ITMS2014+: 304021S222

Vedúci partner projektu: Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí

Hlavný cezhraničný partner: Letobiel

Termín realizácie projektu: 3/2020 – 12/2021

Maximálna výška NFP: 202 520,67 EUR

O projekte:

Predmetom projektu je na území Českej republiky analýza a odborný prieskum stavu lokalít, kde sa vyskytuje prísne chránený šafran bielokvetý (Crocus albiflorus), konkrétne na území Hornolidečska.

Táto chránená, pôvodne alpská rastlina, je voľne rozptýlená asi na tridsiatich lokalitách, ale vo voľnej krajine nie sú jasné hranice parciel výskytu. Počas projektu bude zabezpečená strážna služba, najmä v období kvitnutia šafranu, kedy je najohrozenejší (z dôvodu pošliapania, trhania, vyrývania). Následne bude zaistený záchranný manažment, pretože absenciou kosenia je šafran likvidovaný náletovými rastlinami a nevhodnou pastvou. Na území Slovenskej republiky dôjde k odstraňovaniu stromového a krovinatého náletu na skalnatých územiach v CHKO Strážovské vrchy.

Zarastanie likviduje rastliny rozchodníka, na ktorých sa vyvíja a žije húsenica chráneného motýľa Jasoňa červenookého (Parnassius apollo). Zároveň treba zásahy odborne vyhodnotiť. Výsledky analýzy a odborného prieskumu zo získaných skúseností z terénu budú predmetom brožúr a spoločných workshopov, ktoré budú definovať vytvorený systémový nástroj vedúci k zvýšeniu efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana biodiverzity cezhraničného územia Česka a Slovenska prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území. Partneri projektu majú spoločný cieľ, a to záchrana cenných rastlinných a živočíšnych druhov v krajine, ktorá prestáva byť obhospodarovaná a pomaly pustne. Toto pustnutie krajiny ma negatívny dopad na pôvodnú faunu a flóru.

Šafran potrebuje pre svoje zachovanie vypasené či vykosené lúky. Jasoň zas potrebuje vypasené a nezarastené lúky, čo sú podmienky pre rast rozchodníkov, na ktoré je motýľ viazaný.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Bude vytvorený medzinárodný odborný a pracovný tím, ktorý urobí prieskum v teréne a vytýči lokality so šafranom v ČR. Zameraním GPS a fotografovaním označených polôh bezpilotným lietadlom (dronom), dôjde k presnému zakresleniu cenných lokalít do parcelných máp a následnému jednaniu s vlastníkmi pozemkov.

Tam, kde sa nebudú môcť títo vlastníci o chránený šafran starať sami, urobíme manažmentový a profesionálny zásah a spracovanú biomasu odvezieme. S vlastníkmi bude podpísaná zmluva o ich následnej starostlivosti po dobu 5 rokov.

V SR, skupina špeciálne vyškolených pracovníkov, urobí s istením na lanách drobnú mechanizáciu na odstránenie náletov a burinového porastu zo stráni s kamenistých podkladov. Zo spracovanej biomasy budú na vhodných miestach vytvorené hromady, ktoré poslúžia ako skrýša pre plazy a ďalšie živočíchy.

V lokalitách bude zaistená strážna služba, ktorá zaistí, aby nedochádzalo  v SR zberu imág a odchytu motýľa zberateľmi, či trhanie a odstraňovanie šafranu záhradkármi v ČR. Skúsenosti s prácami budú vyhodnotené v druhom roku realizácie projektu na ďalšom workshope a spracované spoločne do odbornej brožúry. Na oboch stranách hranice bude vydaná osvetová a vzdelávacia informačná skladačka, ktorá sa bude venovať ochrane vzácnych druhov motýľov a šafranu.

Na ňu bude nadväzovať obrazová brožúra, ktorá bude prezentovať živočíšny či rastlinný druh, informáciu o samotnom projekte a o okolitej krajine, ktorá bola predmetným miestom projektovej aktivity.

Výsledky:

Realizáciou projektu, záchrannými činnosťami pri chránenom šafrane, sa zabráni jeho úbytku a predpokladá sa zvýšenie jeho výskytu.

Realizáciou manažérskych aktivít na skalnatých územiach v CHKO Strážovské vrchy budú vytvorené vhodné podmienky pre zvýšenie počtu Jasoňa červenookého.